Zdravotnícke zariadenia PDF Vytlačiť E-mail

 

Medzi zariadenia, poskytujúce služby s náplňou sociálnej starostlivosti možno zaradiť aj vybrané zdravotnícke zariadenia, a to konkrétne:

 

1.) ADOS-y = Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú tu pre Vašu potrebu a môžu Vám pomôcť pri Vašej chorobe, alebo pri ošetrovaní Vášho rodinného príslušníka. Na túto zdravotnú pomoc máte dokonca nárok a je bezplatná, ak ste poistencom zdravotnej poisťovne, ba má na ňu nárok i cudzinec,  nezamestnaný a bezdomovec.

Podľa súčasného právneho stavu musíte splniť len tri podmienky :

1. Váš zdravotný stav / alebo rodinného príslušníka / túto starostlivosť vyžaduje,
2. indikuje  Vám ju  Váš lekár / najlepšie obvodný , ale aj odborný a tiež lekár nemocnice/,
3. uzatvoríte dohodu o jej poskytovaní s príslušnou Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti – poskytovateľom, pričom máte zo zákona jeho voľnú voľbu,  

ADOS – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Vám alebo Vášmu rodinnému príslušníkovi môže po indikácii lekárom poskytnúť nasledovné ošetrovateľské výkony :

Príklad...
- preväzy a ošetrovanie rán a dekubitov, ošetrovateľskú rehabilitáciu po úrazoch a mozgových príhodách, odborný nácvik starostlivosti o bezvládneho pacienta, vrátane jeho kŕmenia, hygieny a vyprázdňovania, polohovanie pacienta, nácvik používania zdravotníckych pomôcok, prevencia dekubitov,
- starostlivosť o všetky druhy zavedených kanýl, katétrov a ostatných vývodov a cievok, vrátane urologických
- aplikácia neinjekčnej a injekčnej liečby, vrátane infúzií,
- všetky druhy odberov biologického materiálu / krvi, moču, spúta, stolice a pod.
- ošetrovanie ústnej dutiny u onkologického pacienta, odsávanie pacienta a celkovú starostlivosť o onkologického i neonkologického pacienta v akútnom stave, chronickom i terminálnom stave,
- starostlivosť o pacienta s cukrovkou, najmä s komplikáciami ale aj nácvik podávania inzulínu, kontrola glukomerom
- starostlivosť o vredy predkolenia 
- starostlivosť o výživu pacienta v príslušnej kvalite a kvantite, diétny režim,
- ostatné výkony podľa Vládneho nariadenia  223/2005 Z.z. po konzultácii s prísl. ADOS.

Čo  nerobíme ?
Neposkytujeme opatrovateľské výkony z oblasti sociálnych služieb, ktorých poskytovanie má na starosti miestna a územná samospráva, väčšinou za úplatu :
- hygienickú očistu, pranie a žehlenie bielizne, poriadok, upratovanie,
- donášku stravy, nákupov, liekov, hygienických potrieb a pod.
- dozor a kontrolu nad bezvládnymi a duševne chorými, spoločnosť osamelým,
- kŕmenie a prípravu stravy bezvládnym a odkázaným,
- hygienickú očistu a dozor pri inkontinentných pacientoch a imobilných pacientoch.
- vybavovanie vecí na úradoch a ustanovizniach, vrátane zdravotníckych ....
(poznámka : niektoré ADOS – y môžu mať aj takto rozšírené služby , ktoré vykonávajú na základe inej ako zdravotnej licencie a všeobecne za úplatu )

Ak sa chcete na nás obrátiť, radi Vás usmerníme !  (osobne i telefonicky)
Majte však pripravené nasledovné informácie pre nás :

1. Meno, priezvisko a adresu pacienta / trvalý i prechodný pobyt /
2. jeho zdravotnú poisťovňu,  / neskôr bude treba rodné číslo, číslo kartičky ZP /
3. jeho ošetrujúceho lekára / a kontakt na neho /, najlepšie jeho obvodného
4. popis jeho zdravotného stavu, prípadne prepúšťaciu správu, nález
5. telefonický kontakt na Vás, alebo priamo na pacienta ak je schopný,

Všetko ostatné a  potrebné sa dozviete pri osobnej návšteve sestry agentúry.  

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti pôsobia na celom území Slovenskej republiky už viac ako 10 rokov. Ich spádové územia sa aj často prekrývajú, aby bola zabezpečená slobodná voľba výberu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Starostlivosť poskytujú skúsené sestry s potrebnou kvalifikáciou, špecializáciou a s dostatočnou praxou. Riadia a usmerňujú ich väčšinou sestry s vysokoškolským vzdelaním a v úzkej spolupráci s Vaším lekárom. Aj ich prácu kontrolujú zdravotné poisťovne. Majte preto k nim dôveru a uvidíte, že  s ich pomocou a Vaším pričinením mnohé veci sa vyriešia k Vašej spokojnosti. Verte – ide nám v prvom rade o Vás a Vaše zdravie.

2.) DOS-y = Domy ošetrovateľskej starostlivosti

Dom ošetrovateľskej starostlivosti je zariadenie, v ktorom sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť a rehabilitácia osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. V tichom lesoparku nájdu klienti vľúdnu starostlivosť a príjemný kľud 24 hodín denne. Vďaka rekreačným možnostiam a nadštandardnému vybaveniu izieb nestratia nič z pohodlia domova. S naším ošetrovateľským tímom zároveň budú mať istotu okamžitej pomoci, či už sú v plnej sile, alebo so zníženou sebestačnosťou. Dom ošetrovateľskej starostlivosti je vhodný pre klientov so záujmom o krátkodobé pobyty.

Pobyt v dome ošetrovateľskej starostlivosti je odporúčaný osobám:

  1. so zmeneným zdravotným stavom súvisiacim s imobilizačným syndrómom,
  2. s chronickým dekompenzovaným ochorením,
  3. po operačnom výkone,
  4. po úraze s obmedzenou hybnosťou,
  5. s narušenou integritou kože, alebo s iným zdravotným problémom, na základe odporúčania lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Poskytované služby:

  1. nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť
  2. ubytovanie v jednolôžkových alebo dvojlôžkových izbách s TV, klimatizáciou, samostatnou kúpeľňou a WC
  3. strava 5x denne
  4. ošetrovateľská rehabilitácia (na základe odporúčania lekára)

3.) Hospice

Hospic v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je samostatné zdravotnícke zariadenia určené na poskytovanie paliatívnej starostlivosti so sídlom v samostatnej budove. Optimálny počet postelí v hospici je 20. Súčasťou hospicu môže byť stacionár paliatívnej starostlivosti, mobilný hospic, ambulancia paliatívnej medicíny, alebo iné ambulancie špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Paliatívnu starostlivosť poskytovanú hospicmi označujeme ako hospicovú starostlivosť.

Hospic je určený pre terminálne chorého pacienta. Nesľubuje uzdravenie, ale rovnako neberie nadej.

Myšlienka hospicu vychádza z úcty k človeku ako k jedinečnej a neopakovateľnej bytosti a z jeho potrieb: biologických, psychologických, sociálnych a duchovných.

Hospic nevyliečitelne chorému a zomierajúcemu pacietovi garantuje, že
- nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou,
- vždy bude respektována jeho ľudská dôstojnosť,
- v posledných chvíľach života nezostane sám.

Paliatívna (Hospicová) starostlivosť sa poskytuje formou ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Ambulantná zdravotná starostlivosť v odbore paliatívna medicína v podobe domácej starostlivosti (návštevná služba vykonávaná tzv. mobilným hospicom) je ideálnou formou starostlivosti o nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich pacientov za podmienok, že ich zdravotný stav je stabilizovaný, symptómy ochorenia pod kontrolou, pacient má rodinné zázemie a domáca starostlivosť je dostupná v jeho okolí.

Ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore paliatívna medicína vykonávajú:

1. Mobilné hospice ako návštevnú službu lekára, sestry a podľa potreby ďalších zdravotníckych pracovníkov zdravotníckeho zariadenia hospicu v domácom prostredí pacienta s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta
2. Ambulancie paliatívnej medicíny, vrátane návštevnej služby lekára a sestry v domácom prostredí pacienta s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta,
3. Stacionáre paliatívnej medicíny poskytujú celodennú ambulantnú paliatívnu starostlivosť, ktorá je kratšia ako 24 hodín, ak pacient s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúci pacient vyžaduje denne ošetrovateľskú starostlivosť, ak rodina nevládze zabezpečiť sociálne zázemie 24 hodín denne, alebo ak rodina potrebuje ostať ekonomicky aktívna.

Ústavnú zdravotnú starostlivosť v odbore paliatívna medicína vykonávajú:

1. Hospice ako samostatné zdravotnícke zariadenia určené na poskytovanie paliatívnej starostlivosti so sídlom v samostatnej budove. Paliatívnu starostlivosť poskytovanú hospicmi označujeme ako hospicovú starostlivosť.
2. Oddelenia paliatívnej medicíny v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach. ako ich organizačná súčasť. Optimálny počet postelí je 10 až 20; odporúčajú sa jednoposteľové izby s príslušenstvom pre pacientov, pri ktorých je možnosť ubytovania blízkej osoby. Pobyt pacienta s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta na oddelení sa riadi jeho potrebami. Prijatie na oddelenie sa dohovorí obvyklým spôsobom konzília medzi primármi jednotlivých oddelení, pričom dôraz sa kladie na neodkladnosť liečby bolesti a iných príznakov ochorenia alebo závažných psychosociálnych ťažkostí.
3. Jednotky paliatívnej medicíny, zriaďované pri geriatrických, iných zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Predstavujú samostatnú jednotku pozostávajúcu z 2 až 3 jednoposteľových izieb, určenú pre pacientov vyžadujúcich paliatívnu starostlivosť.

 

kontakt

Počítadlo