Základné informácie PDF Vytlačiť E-mail

Stránka ssss.sk obsahuje databázu sociálnych zariadení rôzneho typu na celom území Slovenskej republiky. Prijímanie občanov do týchto zariadení prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného zákona poskytuje vyšší územný celok sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, atď.), sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (zariadenie dočasnej starostlivosti o deti), sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu (zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, atď). Sociálne služba - Zariadenie pre seniorov - je výlučnou kompetenciou obcí a miest, preto v prípade, že požadujete túto službu obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska s vyplneným formulárom "Žiadosť o posúdenie odkázanosti príslušného MsU".

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb.

Dôsledne vyplnená „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" spolu s prílohami a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu" sa doručí poštou alebo osobne na oddelenie sociálnych vecí príslušného samosprávneho kraja, ktorý vydá „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu".

Na základe vydaného posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby" a spolu s prílohami a vydaným „Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu" ho doručí do vybraného zariadenia sociálnych služieb.

 

kontakt

Počítadlo