Druhy sociálnych služieb PDF Vytlačiť E-mail

Zoznam  poskytovateľov sociálnych služieb podľa druhu služby (uvedených v zákone o Sociálnych  službách NR SR č. 448/2008 Z.z.)   

   

§ 25 Nocľaháreň

 

V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

a) poskytuje

    1. ubytovanie poskytnutím prístrešia za účelom prenocovania,

    2. sociálne poradenstvo,

b) utvárajú podmienky na

1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín.

 

§ 26 Útulok

 

V útulku sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky  na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

 

a) poskytuje

      1. ubytovanie na určitý čas,

2. sociálne poradenstvo,

      3. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) utvárajú podmienky na

1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

3. pranie, žehlenie a údržbu  šatstva a bielizne,

4. záujmovú činnosť.

 

§ 27 Domov na pol ceste

 

(1) V domove na pol ceste sa poskytuje sociálna služba na určitý čas fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie po skončení poskytovania sociálnej služby v zariadení, alebo po skončení pobytu v zariadení podľa osobitného predpisu[1]) alebo po skončení starostlivosti v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,20) alebo po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z väzby.

 

(2) V domove na pol ceste sa

 

a) poskytuje

1. ubytovanie,

2.  sociálne poradenstvo,

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

4. pracovná terapia,

b) utvárajú podmienky na

1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

2. vykonávanie základnej osobnej hygieny,

      3. pranie, žehlenie a údržbu šatstva a bielizne,

      4. záujmovú činnosť.

 

(3) Sociálnu službu v domove na pol ceste možno poskytovať súčasne viacerým fyzickým  osobám uvedeným v odseku 1, len ak je to vhodné a účelné vzhľadom na povahu nepriaznivej sociálnej situácie.

 

§ 28 Nízkoprahové denné centrum

 

(1) V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie.

 

(2) V nízkoprahovom dennom centre sa

 

a) poskytuje

1.sociálne poradenstvo,

2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

3. nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) utvárajú podmienky na

    1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

    2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

    3. záujmovú činnosť.

 

§ 29 Zariadenie núdzového bývania

 

(1) V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo  nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie.

 

(2) V zariadení núdzového bývania sa

 

a) poskytuje

   1. ubytovanie na určitý čas,

   2. sociálne poradenstvo,

   3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b) utvárajú podmienky na

    1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

    2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

    3. pranie, žehlenie a údržbu šatstva a bielizne,

    4. záujmovú činnosť.

 

(3) Vážny dôvod podľa odseku 1 je najmä

a) živelná pohroma,

b) požiar, ekologická havária alebo priemyselná havária.

 

(4) Ak je potrebné chrániť život a zdravie fyzickej osoby, na ktorej je páchané násilie a fyzickej osoby, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, zabezpečuje sa v zariadení núdzového bývania utajenie miesta jej ubytovania a jej anonymita.

 

(5) Poskytovanie sociálnej služby v zariadení núdzového bývania súčasne viacerým fyzickým osobám uvedeným v odseku 1 možno, len ak je to vhodné a účelné vzhľadom na povahu nepriaznivej sociálnej situácie.

 

§ 32 Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti

 

(1) V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje sociálna služba maloletémunezaopatrenému dieťaťu, ak rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu15)nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo za pomoci rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu.20)

 

       (2) V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa

 

a) poskytuje

1. sociálne poradenstvo,

2. ubytovanie na určitý čas,

3. stravovanie,

4. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

b) zabezpečuje záujmová činnosť.

 

(3) Za vážne dôvody podľa odseku 1 sa považujú dôvody uvedené v § 31 ods. 4 anástup do výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.

 

(4) V zariadení dočasnej starostlivosti o deti sa poskytuje výchova, pomoc priprípravena školské vyučovanie a sprievod.

 

§ 33 Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu

 

         (1) V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe alebo rodine, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života.

 

(2) V nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu sa

 

a) poskytuje

1. sociálne poradenstvo,

2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b) utvárajú podmienky na

1. poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,

2. záujmovú činnosť.

 

§ 34 Zariadenie podporovaného bývania

 

(1) V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3,  ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

 

(2) Dohľad na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania je usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadeniaa základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4.

 

(3) Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.

 

(4) V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu

 

a) poskytuje

1. ubytovanie,

2. sociálne poradenstvo,

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

b) utvárajú podmienky na prípravu stravy,

c) vykonáva sociálna rehabilitácia.

 

§ 35 Zariadenie pre seniorov

 

(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

 

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.

 

(2) V zariadení pre seniorov sa

 

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickejosoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ošetrovateľská starostlivosť,

5. ubytovanie,

6. stravovanie,

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

8. osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

c) zabezpečuje záujmová činnosť.

 

§ 36 Zariadenie opatrovateľskej služby

 

(1) V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickejosoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

(2) V zariadení  opatrovateľskej služby sa

 

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickejosoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ošetrovateľská starostlivosť,

5. ubytovanie,

6. stravovanie,

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

 

§ 37 Rehabilitačné stredisko

 

(1) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickejosoby podľa prílohy č. 3, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe, ktorá je nepočujúca alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť.  

(2) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje

a)     sociálna rehabilitácia,

b)     sociálne poradenstvo, 

c)      pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickejosoby,

d)     ubytovanie,

e)     stravovanie,

f)       upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

 

(3) Ak sa poskytuje v rehabilitačnom stredisku ambulantná sociálna služba, zariadenie nie je povinné poskytovať stravovanie, ubytovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

 

(4) Ak sa poskytuje pobytová sociálna služba v rehabilitačnom stredisku, možno ju poskytovať len na určitý čas.

 

(5) V rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí, za účelom spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

 

§ 38 Domov sociálnych služieb

 

(1) V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy   č. 3. alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

(2) V domove sociálnych služieb sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickejosoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ošetrovateľská starostlivosť,

5. ubytovanie,

6. stravovanie,

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

8. osobné vybavenie,

9. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu20) dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

b) zabezpečuje

1. pracovná terapia,

2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

1. vzdelávanie,

2. úschovu cenných vecí.

 

(3) Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

 

(4) Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienkyv domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.

 

§ 39 Špecializované zariadenie

 

(1) V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má  zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS.

 

(2) V špecializovanom zariadení sa

 

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ošetrovateľská starostlivosť,

5. ubytovanie,

6. stravovanie,

7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

8. osobné vybavenie,

9. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu20) dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

b) zabezpečuje

1. pracovná terapia,

2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

1. vzdelávanie,

2. úschovu cenných vecí.

 

(3) Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienkyv špecializovanom zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.

 

§ 40 Denný stacionár

 

(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

(2) V dennom stacionári sa

 

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickejosoby,

2.  sociálne poradenstvo,

3.  sociálna rehabilitácia,

4. stravovanie,

b) zabezpečuje

1. pracovná terapia,

2. záujmová činnosť. 

 

(3) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, za účelom spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

 

§ 41 Opatrovateľská služba

 

(1) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá

a)      je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a

b)       je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a  základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.

 

(2) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3.       

 

(3) Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

 

a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu,11)ak tento zákon neustanovuje inak,

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,11)

d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto  nákazou.

 

(4) Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe

 

a) vykonávajúcej opatrovanie poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,

b)  vykonávajúcej opatrovanie poskytuje odľahčovacia služba,

c)  ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu,11) sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.

 

§ 42 Prepravná služba

(1) Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

 

          (2)Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa odseku 1 sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.11)

 

          (3) Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24)

 

§ 43 Sprievodcovská služba a predčitateľská služba

 

(1) Sprievodcovská služba a predčitateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a fyzickej osobe s mentálnym postihnutím.

 

(2) Sprievodcovskou službou sa poskytuje sprievod na základné sociálne aktivity uvedené prílohe č. 4 časti III písm. a). Predčitateľskou službou sa poskytuje predčítavanie podľa prílohy č. 4 časti III písm. b).

 

(3) Zdravotné postihnutie podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24)

 

(4) Sprievodcovskú službu a predčitateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

a) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,11)

b) ktorej sa v rámci opatrovateľskej služby poskytuje sprievod a predčítanie podľa prílohy č. 4 časti III písm. a) a b).

 

§ 44 Tlmočnícka služba

 

         (1) Tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe  odkázanej na tlmočenie podľa odseku 3.

 

         (2) Tlmočníckou službou sa poskytuje tlmočenie v posunkovej reči, artikulačné tlmočenie alebo taktilné tlmočenie.

 

         (3) Fyzická osoba je odkázaná na

 

a)     tlmočenie v posunkovej reči, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej komunikačným prostriedkom je posunková reč,

b)     artikulačné tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po osvojení si reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých najmä posunkovú reč, posunkovanú slovenčinu, alebo

c)      taktilné tlmočenie, ak je hluchoslepá a má vrodené alebo získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov, ktoré pre komunikáciu so spoločnosťou vyžadujú špecifický komunikačný systém viazaný na stupeň straty sluchu a stupeň straty zraku.

 

(4) Tlmočnícku službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

 

a) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,11)

b) ktorej sa v rámci opatrovateľskej služby poskytuje tlmočenie podľa prílohy č. 4 časti III     písm. c).

 

(5) Fyzická osoba preukazuje zdravotné postihnutie uvedené v odseku 3 potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24)

 

§ 45 Sprostredkovanie tlmočníckej služby

 

(1) Sprostredkovanie tlmočníckej služby je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe so  zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje tlmočnícka služba podľa § 44, pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy fyzických osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na komunikáciu prostredníctvom tlmočenia, tlmočníkov a záujemcov o vykonávanie tejto sociálnej služby, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a školení fyzických osôb so zdravotným postihnutím a tlmočníkov.

 

(2) Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä

 

a)     príprava návrhov zmlúv o poskytovaní tlmočníckej služby medzi fyzickou osobou so zdravotným postihnutím a poskytovateľom tlmočníckej služby,

b)     vyhľadávanie tlmočníkov, sprostredkovanie stretnutia  fyzickej osoby so zdravotným postihnutím s tlmočníkom,

c)      pomoc pri spracúvaní výkazov tlmočníckej služby,

d)     riešenie konfliktov vzniknutých medzi fyzickou osobou so zdravotným postihnutím a tlmočníkom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní tlmočníckej služby,

e)     zabezpečenie náhradného tlmočníka, ak tlmočník z vážnych dôvodov  nemôže tlmočiť,

f)       sprostredkovanie vzdelávania fyzických osôb so zdravotným postihnutím a tlmočníkov.

 

         (3) Sprostredkovanie tlmočníckej služby môže vykonávať poskytovateľ sociálnej služby aj prostredníctvom agentúry tlmočníckej služby zriadenej na tento účel.

 

§ 46 Sprostredkovanie osobnej asistencie

 

         (1) Sprostredkovanie osobnej asistencie je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu11) pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy užívateľov osobnej asistencie, vedenie databázy osobných asistentov a záujemcov o vykonávanie osobnej asistencie, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a vzdelávanie užívateľov osobnej asistencie a osobných asistentov a pomoc pri riešení konfliktov vzniknutých medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom.

 

         (2) Pomoc pri vykonávaní administratívnych úkonov je najmä

 

a)      príprava návrhov zmlúv o výkone osobnej asistencie medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom,

b)      pomoc pri spracúvaní výkazov odpracovaných hodín osobným asistentom,

c)      vyplácanie odmien osobným asistentom podľa osobitného predpisu.11)

 

(3) Sprostredkovanie osobnej asistencie môže vykonávať poskytovateľ sociálnej služby aj prostredníctvom agentúry osobnej asistencie zriadenej na tento účel.

 

§ 47 Požičiavanie pomôcok

 

         (1) Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

 

         (2) Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám uvedeným v odseku 1 na dohodnutýčas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu,11) z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.

 

         (3) Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.24) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom podľa osobitného predpisu.11)

 

 

 


[1]) Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

     Zákon č. 245/2008 Z. z.

 

kontakt

Počítadlo